Соя

Соя - культура пiзнiх термiнiв сiвби.

Головний критерiй настання оптимальних
термiнiв - стiйке прогрiвання верхнього шару г'рунту до 12-14°С. Оптимальнi календарнi строки сiвби со· припадають на третю декаду квiтня та першу де- каду травня. При бiльш раннiх термiнах сiвби подовжуеться перiод проростан- ня, насiння i проростки бiльш тривалий перiод пiддаються iнфекцiйному тиску збудникiв кореневих хвороб (Fusarium, Rhizoctonia, Diaporthe spp. тощо) i зростае ймовiрнiсть забур'янення посiвiв найбiльш шкодочинними видами бур'янiв, зо- крема родини лободових. При пiзнiших строках сiвби, як правило, знижуеться урожайнiсть за рахунок температурних стресiв та посухи.
Глибина сiвби со· через епiкотильний спосiб проростання не мае бути бiльше 2-4 см. Соя - свiтлолюбна рослина, погано переносить затiнення. У затiнених рослин зменшуеться вмiст азоту, збiльшуеться кiлькiсть абортивних плодiв, знижуеться висота прикрiплення бобiв на стеблi, що призводить до збiльшення втрат при механiзованому збираннi. Це слiд враховувати при визначеннi площi живлення й густоти стояння рослин. Норма висiву насiння залежить вiд сорто- типу i способiв боротьби з бур'янами.


Орiентовнi норми висiву насiння сої тис. схожих насiнин/га, наведено в таблицi:

Групи стиглостi
Норма висiву, тис. шт./га
ранньостиглi
700-900
середньораннi600-650
середньостиглi500-550

Для чого потрiбне розумiння стадiй, фаз, етапiв органогенезу рослин соi'?

Передусiм це можливiсть здiйснювати якiсний монiторинг посiвiв для отри- мання iнформацi'i та прийняття подальших рiшень щодо агротехнiчних заходiв (позакореневi пiдживлення культури, обробки гербiцидами, фунгiцидами, iн- сектицидами) та вчасного якiсного збирання урожаю насiння.
Класифiкацiя ВВСН була розроблена в €вропi у другiй половинi ХХ ст. Вона е мiжнародною i часто застосовуеться при проведеннi дослiдiв, що полегшуе ви- користання та обробку iнформацi'i згiдно iз загальноприйнятими стандартами.

 Офіс компанії BASF Україна

Офіс компанії BASF Україна

  • +38 044 591-55-95 (Години роботи: з 9:00-18:00)
  • +38 044 591-55-98
  • basf.ukraine@basf.com
  • 01042, бульвар Миколи Міхновського 19
  • Київ

День поля BASF. Нові рішення та технології у захисті сої. Корум®

Top